Se pregateste in Cipru vanzarea Bisericii catre Papa?

bartholomeu-cel-smitit

(preluare de aici)

Levkosia, Aristeidi Viketou

„Biserica Ciprului g?zduie?te cu sim? de responsabilitate dialogul dintre ortodoc?i ?i romano-catolici”, a declarat Arhiepiscopul Hrisostomos  [Intaistatatorul Bisericii Ciprului, n.n.] cu prilejul inaugur?rii ast?zi, în Paphos, a lucr?rilor Comisei Mixte pentru Dialogul Teologic (CMDT). Arhiepiscopul Hrisostomos semnaleaz? c? este necesar s? dialog?m cu scopul de a afla credin?a comun? ?i s? mergem împreun? pe drumul mântuirii, potrivit rug?ciunii lui Hristos „ca to?i s? fie una”.

Semnaleaz?, de asemenea, c? unicul scop trebuie s? fie c?utarea cu onestitate a credin?ei comune a Bisericii nedesp?r?ite din primul mileniu. Arhiepiscopul Hrisostomos declar? c? dialogul se desf??oar? prin hot?rârea tuturor Bisericilor Locale Autocefale ?i precizeaz? c? „ac?iunea cuiva, laic sau cleric, de a-?i impune, opinia sa deasupra opiniei ?i hot?rârilor Sinoadelor Locale ale întregii Ortodoxii constituie un egoism” .

Întrunirea CMDT în Paphos este a unsprezecea de la începerea dialogului în 1980. Se va încheia joia viitoare ?i particip? 60 de distin?i reprezentan?i din partea ortodoc?ilor ?i din partea romano-catolicilor [Comisia este format?, înc? de la înfiin?area sa, acum 3 decenii, din 30 de membri ortodoc?i ?i 30 de membri catolici, n.n.].

CMDT este co-prezidat? de Mitropolitul Ioan de Pergam ?i Cardinalul Walter Kasper. Biserica Ciprului este reprezentat? de Mitropoli?ii Gheorghios de Paphos ?i Vasilie de Konstantia. La aceast? întrunire Comisia va dezbate primatul papei în primul mileniu dup? Hristos, adic? în perioada dinainte de schisma dintre R?s?rit ?i Apus. Este vorba, dup? cum se semnaleaz? de c?tre ambele p?r?i, despre o chestiune critic? ?i decisiv?. Ieri sear?, reprezentan?ii Bisericii Romano-Catolice au s?vâr?it messa („liturghia” roman?) în Biserica Cinstitei Cruci din Poart?, în Pafosul Levkosiei.

Ast?zi, duminic?, în Sfânta Biseric? a Maicii Domnului „Faneromeni” din Levkosia, s-a s?vâr?it o co-liturghisire arhiereasc? de c?tre Arhiepiscopul Hrisostomos, Mitropolitul Ioan de Pergam ?i ierarhii altor Biserici Ortodoxe. La sfâr?itul Liturghiei, Arhiepiscopul Hrisostomos a dezvoltat pozi?ia Bisericii Ciprului în tema dialogului teologic cu romano-catolicii. Ieri, inaugurarea întrunirii a fost semnalat? de o manifestare de protest a circa 100 de persoane. Manifestan?ii – b?rba?i, femei, preo?i ?i monahi, membri ai Mi?c?rii Corthodoxia in Ciprure?tin-Ortodoxe Pancipriote (MCOP), s-au întrunit cu mai multe bannere la intrarea hotelului „Sfântul Gheorghe”, unde se desf??oar? lucr?rile Comisiei. Din cauza prezen?ei manifestan?ilor cei aproximativ 60 de membri ai CMDT nu au mai intrat în biserica Sfântului Gheorghe de lâng? hotel (pentru o rug?ciune în comun, a?a cum era programat – n.tr.)

Pe bannere, printre altele, scria:

– „Dac? vom tr?da Ortodoxia noastr?, atunci vom pierde ?i Libertatea noastr?”,
– „Iubirea f?r? Hristos nu este iubire, ci am?gire”,
– „Tr?darea Credin?ei nu rezolv? problema cipriot?”,
– „Trei sunt cele mai groaznice c?deri de-a lungul istoriei: a lui Adam, a lui Iuda ?i a papei” [cuvintele ii apartin Fericitului Iustin Popovici, n.n.].

De asemenea, au împ?r?it o bro?ur? în patru pagini a egumenului M?n?stirii Grigoriu din Sfântul Munte Athos, Arhim. Gheorghios Kapsanis, bro?ur? cu pozi?ii critice la adresa Dialogului.

Arhiepiscopul Hrisostomos, care se afla în momentul demonstra?iei la hotel, i-a chemat pe preo?i, luni, la biroul s?u. Aceasta a provocat reac?ia Pre?edintelui Uniunii Filo-Ortodoxe „Kosmas Flamiatos” din Grecia, care a spus Arhiepiscopului: „Nu se poate ca o pa?nic? m?rturisire a credin?ei s? devin? pricina lans?rii de amenin??ri din partea unui Întâist?t?tor”.

Lucr?rile întâlnirii, care au loc cu u?ile închise, au început printr-un „Te Deum” ?i alte imne ale Bisericii Ortodoxe. De asemenea, s-au rostit „Împ?rate ceresc” ?i „Tat?l nostru”. Au urmat lu?rile de cuvânt ale copre?edin?ilor: Mitropolitul Ioan de Pergam ?i cardinalul Walter Kasper.sinantisi kiporu

Partea principal? a dezbaterilor va începe de luni asupra proiectului de document referitor la primatul papal în Biseric? ?i în comuniunea Bisericii Nedesp?r?ite din primul mileniu.

În delega?ia Patriarhiei Ecumenice particip? Mitropolitul Ghennadios de Sassima, precum ?i Episcopul Kallistos Ware de Diokleea, cunoscut teolog ?i scriitor în Europa. Patriarhia Moscovei este reprezentat? de Arhiepiscopul Ilarion, care prezideaz? Comisia pentru Rela?ii Interortodoxe ?i Interbiserice?ti [Din partea Bisericii Ortodoxe Romane participa PS Ciprian Campineanul, desi Agentia oficiala de stiri Basilica nu a mentionat pana acum nimic, n.n.].

(traducere din greac?: ierom. Fotie; sursa: amen.gr)