(II) TOMOSUL PATRIARHAL AL PATRIARHULUI ATHENAGORAS prin care s-au ridicat anatemele asupra ereziei catolice

Tomos patriahal prin care patriarhul Athenagoras ?i sinodul s?u
au ridicat din memoria ?i din sânul Bisericii anatema din 1054

Sursa: http://www.ecumenism.ro/cuvinte.asp?id=56

Acest tomos a fost citit în catedrala din Phanar de c?tre patriarhul ecumenic Athenagoras.

ATHENAGORAS
prin mila lui Dumnezeu arhiepiscop de Constantinopol, noua Rom?, ?i patriarh ecumenic
În numele sfintei, unifiin?ialei, d?t?toarei de via?? ?i nedesp?r?itei Treimi.

Read more(II) TOMOSUL PATRIARHAL AL PATRIARHULUI ATHENAGORAS prin care s-au ridicat anatemele asupra ereziei catolice

(I) PATRIARHUL ATHENAGORAS SI RIDICAREA ANATEMELOR ASUPRA EREZIEI CATOLICE (declaratie comuna cu Papa Paul al VI-lea)

 

Declara?ia comun? a papei Paul al VI-lea
?i a patriarhului Athenagoras exprimând decizia lor
de a ridica din memoria ?i din mijlocul Bisericii
sentin?ele de excomunicare din anul 1054

Sursa: http://www.ecumenism.ro/cuvinte.asp?id=41

Aceast? declara?ie comun? a fost citit? în sesiunea solemn? a Conciliului Vatican II de c?tre Monseniorul Jean Willebrands. În acela?i timp, ea a fost citit? de c?tre secretarul Sfântului Sinod, în catedrala din Phanar.

Read more(I) PATRIARHUL ATHENAGORAS SI RIDICAREA ANATEMELOR ASUPRA EREZIEI CATOLICE (declaratie comuna cu Papa Paul al VI-lea)

PATRIARHUL ATENAGORA IN ROMANIA: BISERICA ROMANA RESPINGEA, IN 1967, DEMERSURILE ACESTUIA FATA DE CATOLICI

Vizita Patriarhului Ecumenic Atenagora I în România – octombrie 1967

Sursa: Agentia Basilica

(…) Dialog în dragoste despre viitorul Bisericii

Ultima parte a vizitei a fost dedicat? dialogului bilateral, pe marginea urm?toarelor chestiuni de importan?? major?: stadiul ?i perspectivele lucr?rilor în vederea Sinodului Panortodox; problemele privind rela?iile cu celelalte Biserici Cre?tine ?i pozi?ia Bisericii Ortodoxe în cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Al?turi de acestea, au mai fost abordate problema a?ez?mintelor române de la Ierusalim ?i prezen?a româneasc? la Sfântul Munte.

Read morePATRIARHUL ATENAGORA IN ROMANIA: BISERICA ROMANA RESPINGEA, IN 1967, DEMERSURILE ACESTUIA FATA DE CATOLICI

CINE A FOST PATRIARHUL ATHENAGORAS?

Articol preluat de la: http://ro.orthodoxwiki.org

Preafericitul Patriarh Atenagora I (grece?te: ?????????? ?’ ), n?scut Aristokles Spyrou (?????????? ??????), a fost al 268-lea succesor al Apostolului Andrei ?i Patriarh Ecumenic al Constantinopolului din 1948 pân? în 1972.

Via?a laic?

Patriarhul Atenagora s-a n?scut în Vasilikón, lâng? Ioánnina, Epir, Grecia, în 25 martie 1886. Fiul unui doctor de ?ar?, mama sa a murit pe când el avea doar 13 ani. A studiat la ?coala Teologic? Patriarhal? din Halki, absolvind în 1910. Dup? absolvire a fost tuns c?lug?r ?i hirotonit diacon, primind numele de Atenagora. A slujit ca arhidiacon în Eparhia de Pelagonia înainte de a deveni secretarul Arhiepiscopului Meletie al Atenei (?i viitor patriarh ecumenic) în 1919. A fost hirotonit la rangul de episcop ca Mitropolit de Corfu în decembrie 1922, pe când înc? era diacon.

Read moreCINE A FOST PATRIARHUL ATHENAGORAS?

PARINTELE MARCU MANOLIS: MEMORIUL SAU DESPRE ATITUDINILE APOSTATE ALE PATRIARHULUI ATENAGORA

Sursa: graiulortodox

(…) Aceast? atitudine o transmite ?i „memoriul de ap?rare” de mai jos al diaconului Marcu Manolis pe care l-a redactat prin iunie 1970, a doua zi dup? prigoana pe care a exercitat-o asupra sa Arhiepiscopul Ieronim I, pentru c? P?rintele Marcu a refuzat s? participe la pomenirea pentru restabilirea s?n?t??ii ereziarhului arhiecumenist ?i mason Atenagora (într-o sear? a lunii martie 1970, de la sfâr?itul slujbei vecerniei) ?i i-a îndemnat pe credincio?ii participan?i de la M?n?stirea Petraki ca nici ei s? nu participe, ci s? îl urmeze ie?ind din Biseric?. Acela?i lucru l-a repetat ?i în ziua urm?toare, dup? Liturghia Darurilor mai-înainte sfin?ite.

Al?tur?m exemplara sa ap?rare:

„MEMORIU DE AP?RARE

Chiar în momentele în care Arhiepiscopia Atenei a ordonat prin enciclic? clericilor ei s? s?vâr?easc? pomeniri pentru restabilirea s?n?t??ii Patriarhului Ecumenic Atenagora ?i s? psalmodieze împreun? cu poporul Bisericii „Întru mul?i ani st?pâne…”, Sanctitatea Sa  Patriarhul Ecumenic în interviul dat c?tre ziaristul unui cotidian atenian a lansat înc? o acuza?ie împotriva Sfintei Biserici ?i împotriva bravilor ap?r?tori ai Ortodoxiei, a celor care au luptat ca mireasa lui Hristos s? nu fie supus? papismului arogant.

Iat? care sunt aceste declara?ii inimaginabile:

“În anul 1054 când s-a f?cut schisma existau diferen?e mai grave decât cele de ast?zi, dar a continuat s? existe potirul comun, care atunci nu a fost întrerupt. Aruncându-se anatema, a urmat s? nu mai avem nici comuniunea sacramental?. Care este piedica? Le cer teologilor s? îmi spun? acest lucru. Vrem sau nu vrem unire? Nu este posibil s? ne rug?m în Biserici «pentru unirea tuturor» ?i s? evit?m unirea. Fie suntem sinceri, fie suntem ipocri?i atunci când ne rug?m pentru Unirea Bisericilor. Teologii sunt chema?i s? g?seasc? solu?ie. În ce prive?te FILIOQUE, nu cred s? existe impediment.”

Read morePARINTELE MARCU MANOLIS: MEMORIUL SAU DESPRE ATITUDINILE APOSTATE ALE PATRIARHULUI ATENAGORA

Se pregateste in Cipru vanzarea Bisericii catre Papa?

bartholomeu-cel-smitit

(preluare de aici)

Levkosia, Aristeidi Viketou

„Biserica Ciprului g?zduie?te cu sim? de responsabilitate dialogul dintre ortodoc?i ?i romano-catolici”, a declarat Arhiepiscopul Hrisostomos  [Intaistatatorul Bisericii Ciprului, n.n.] cu prilejul inaugur?rii ast?zi, în Paphos, a lucr?rilor Comisei Mixte pentru Dialogul Teologic (CMDT). Arhiepiscopul Hrisostomos semnaleaz? c? este necesar s? dialog?m cu scopul de a afla credin?a comun? ?i s? mergem împreun? pe drumul mântuirii, potrivit rug?ciunii lui Hristos „ca to?i s? fie una”.

Semnaleaz?, de asemenea, c? unicul scop trebuie s? fie c?utarea cu onestitate a credin?ei comune a Bisericii nedesp?r?ite din primul mileniu. Arhiepiscopul Hrisostomos declar? c? dialogul se desf??oar? prin hot?rârea tuturor Bisericilor Locale Autocefale ?i precizeaz? c? „ac?iunea cuiva, laic sau cleric, de a-?i impune, opinia sa deasupra opiniei ?i hot?rârilor Sinoadelor Locale ale întregii Ortodoxii constituie un egoism” .

Întrunirea CMDT în Paphos este a unsprezecea de la începerea dialogului în 1980. Se va încheia joia viitoare ?i particip? 60 de distin?i reprezentan?i din partea ortodoc?ilor ?i din partea romano-catolicilor [Comisia este format?, înc? de la înfiin?area sa, acum 3 decenii, din 30 de membri ortodoc?i ?i 30 de membri catolici, n.n.].

CMDT este co-prezidat? de Mitropolitul Ioan de Pergam ?i Cardinalul Walter Kasper. Biserica Ciprului este reprezentat? de Mitropoli?ii Gheorghios de Paphos ?i Vasilie de Konstantia. La aceast? întrunire Comisia va dezbate primatul papei în primul mileniu dup? Hristos, adic? în perioada dinainte de schisma dintre R?s?rit ?i Apus. Este vorba, dup? cum se semnaleaz? de c?tre ambele p?r?i, despre o chestiune critic? ?i decisiv?. Ieri sear?, reprezentan?ii Bisericii Romano-Catolice au s?vâr?it messa („liturghia” roman?) în Biserica Cinstitei Cruci din Poart?, în Pafosul Levkosiei.

Ast?zi, duminic?, în Sfânta Biseric? a Maicii Domnului „Faneromeni” din Levkosia, s-a s?vâr?it o co-liturghisire arhiereasc? de c?tre Arhiepiscopul Hrisostomos, Mitropolitul Ioan de Pergam ?i ierarhii altor Biserici Ortodoxe. La sfâr?itul Liturghiei, Arhiepiscopul Hrisostomos a dezvoltat pozi?ia Bisericii Ciprului în tema dialogului teologic cu romano-catolicii. Ieri, inaugurarea întrunirii a fost semnalat? de o manifestare de protest a circa 100 de persoane. Manifestan?ii – b?rba?i, femei, preo?i ?i monahi, membri ai Mi?c?rii Corthodoxia in Ciprure?tin-Ortodoxe Pancipriote (MCOP), s-au întrunit cu mai multe bannere la intrarea hotelului „Sfântul Gheorghe”, unde se desf??oar? lucr?rile Comisiei. Din cauza prezen?ei manifestan?ilor cei aproximativ 60 de membri ai CMDT nu au mai intrat în biserica Sfântului Gheorghe de lâng? hotel (pentru o rug?ciune în comun, a?a cum era programat – n.tr.)

Pe bannere, printre altele, scria:

– „Dac? vom tr?da Ortodoxia noastr?, atunci vom pierde ?i Libertatea noastr?”,
– „Iubirea f?r? Hristos nu este iubire, ci am?gire”,
– „Tr?darea Credin?ei nu rezolv? problema cipriot?”,
– „Trei sunt cele mai groaznice c?deri de-a lungul istoriei: a lui Adam, a lui Iuda ?i a papei” [cuvintele ii apartin Fericitului Iustin Popovici, n.n.].

De asemenea, au împ?r?it o bro?ur? în patru pagini a egumenului M?n?stirii Grigoriu din Sfântul Munte Athos, Arhim. Gheorghios Kapsanis, bro?ur? cu pozi?ii critice la adresa Dialogului.

Arhiepiscopul Hrisostomos, care se afla în momentul demonstra?iei la hotel, i-a chemat pe preo?i, luni, la biroul s?u. Aceasta a provocat reac?ia Pre?edintelui Uniunii Filo-Ortodoxe „Kosmas Flamiatos” din Grecia, care a spus Arhiepiscopului: „Nu se poate ca o pa?nic? m?rturisire a credin?ei s? devin? pricina lans?rii de amenin??ri din partea unui Întâist?t?tor”.

Lucr?rile întâlnirii, care au loc cu u?ile închise, au început printr-un „Te Deum” ?i alte imne ale Bisericii Ortodoxe. De asemenea, s-au rostit „Împ?rate ceresc” ?i „Tat?l nostru”. Au urmat lu?rile de cuvânt ale copre?edin?ilor: Mitropolitul Ioan de Pergam ?i cardinalul Walter Kasper.sinantisi kiporu

Partea principal? a dezbaterilor va începe de luni asupra proiectului de document referitor la primatul papal în Biseric? ?i în comuniunea Bisericii Nedesp?r?ite din primul mileniu.

În delega?ia Patriarhiei Ecumenice particip? Mitropolitul Ghennadios de Sassima, precum ?i Episcopul Kallistos Ware de Diokleea, cunoscut teolog ?i scriitor în Europa. Patriarhia Moscovei este reprezentat? de Arhiepiscopul Ilarion, care prezideaz? Comisia pentru Rela?ii Interortodoxe ?i Interbiserice?ti [Din partea Bisericii Ortodoxe Romane participa PS Ciprian Campineanul, desi Agentia oficiala de stiri Basilica nu a mentionat pana acum nimic, n.n.].

(traducere din greac?: ierom. Fotie; sursa: amen.gr)

TRINITAS TV – PF împreun? cu papista?ii la Patriarhie

Ioan Robu (episcop catolic):

“Impreuna cu Papa Ioan Paul al II-lea, PF Teoctist ne priveste de la o fereastra a cerului, binecuvantand si aceasta clipa asa cum ne-a binecuvantat de atatea ori”

Daniel (patriarh ortodox in prezent):

“Intalnirea de la Bucuresti dintre papa si patriarh nu a fost marcata doar de cuvantari, ci si de rugaciune”

Sf. Paisie de la Neamt (sfant):

“Au ereticii sunt catolicii cu al lor papa? Bine stiu ca vei zice ca sunt eretici. Si de vreme ce sunt eretici, precum si cu adevarat sunt, atunci Sfanta noastra Biserica ii afuriseste pe dansii. Si pe care Sfanta Biserica ii afuriseste si eu, impreuna cu Biserica, fiul ei fiind, ii afurisesc.”

Alte linkuri: