Se pregateste in Cipru vanzarea Bisericii catre Papa?

bartholomeu-cel-smitit

(preluare de aici)

Levkosia, Aristeidi Viketou

„Biserica Ciprului g?zduie?te cu sim? de responsabilitate dialogul dintre ortodoc?i ?i romano-catolici”, a declarat Arhiepiscopul Hrisostomos  [Intaistatatorul Bisericii Ciprului, n.n.] cu prilejul inaugur?rii ast?zi, în Paphos, a lucr?rilor Comisei Mixte pentru Dialogul Teologic (CMDT). Arhiepiscopul Hrisostomos semnaleaz? c? este necesar s? dialog?m cu scopul de a afla credin?a comun? ?i s? mergem împreun? pe drumul mântuirii, potrivit rug?ciunii lui Hristos „ca to?i s? fie una”.

Semnaleaz?, de asemenea, c? unicul scop trebuie s? fie c?utarea cu onestitate a credin?ei comune a Bisericii nedesp?r?ite din primul mileniu. Arhiepiscopul Hrisostomos declar? c? dialogul se desf??oar? prin hot?rârea tuturor Bisericilor Locale Autocefale ?i precizeaz? c? „ac?iunea cuiva, laic sau cleric, de a-?i impune, opinia sa deasupra opiniei ?i hot?rârilor Sinoadelor Locale ale întregii Ortodoxii constituie un egoism” .

Întrunirea CMDT în Paphos este a unsprezecea de la începerea dialogului în 1980. Se va încheia joia viitoare ?i particip? 60 de distin?i reprezentan?i din partea ortodoc?ilor ?i din partea romano-catolicilor [Comisia este format?, înc? de la înfiin?area sa, acum 3 decenii, din 30 de membri ortodoc?i ?i 30 de membri catolici, n.n.].

CMDT este co-prezidat? de Mitropolitul Ioan de Pergam ?i Cardinalul Walter Kasper. Biserica Ciprului este reprezentat? de Mitropoli?ii Gheorghios de Paphos ?i Vasilie de Konstantia. La aceast? întrunire Comisia va dezbate primatul papei în primul mileniu dup? Hristos, adic? în perioada dinainte de schisma dintre R?s?rit ?i Apus. Este vorba, dup? cum se semnaleaz? de c?tre ambele p?r?i, despre o chestiune critic? ?i decisiv?. Ieri sear?, reprezentan?ii Bisericii Romano-Catolice au s?vâr?it messa („liturghia” roman?) în Biserica Cinstitei Cruci din Poart?, în Pafosul Levkosiei.

Ast?zi, duminic?, în Sfânta Biseric? a Maicii Domnului „Faneromeni” din Levkosia, s-a s?vâr?it o co-liturghisire arhiereasc? de c?tre Arhiepiscopul Hrisostomos, Mitropolitul Ioan de Pergam ?i ierarhii altor Biserici Ortodoxe. La sfâr?itul Liturghiei, Arhiepiscopul Hrisostomos a dezvoltat pozi?ia Bisericii Ciprului în tema dialogului teologic cu romano-catolicii. Ieri, inaugurarea întrunirii a fost semnalat? de o manifestare de protest a circa 100 de persoane. Manifestan?ii – b?rba?i, femei, preo?i ?i monahi, membri ai Mi?c?rii Corthodoxia in Ciprure?tin-Ortodoxe Pancipriote (MCOP), s-au întrunit cu mai multe bannere la intrarea hotelului „Sfântul Gheorghe”, unde se desf??oar? lucr?rile Comisiei. Din cauza prezen?ei manifestan?ilor cei aproximativ 60 de membri ai CMDT nu au mai intrat în biserica Sfântului Gheorghe de lâng? hotel (pentru o rug?ciune în comun, a?a cum era programat – n.tr.)

Pe bannere, printre altele, scria:

– „Dac? vom tr?da Ortodoxia noastr?, atunci vom pierde ?i Libertatea noastr?”,
– „Iubirea f?r? Hristos nu este iubire, ci am?gire”,
– „Tr?darea Credin?ei nu rezolv? problema cipriot?”,
– „Trei sunt cele mai groaznice c?deri de-a lungul istoriei: a lui Adam, a lui Iuda ?i a papei” [cuvintele ii apartin Fericitului Iustin Popovici, n.n.].

De asemenea, au împ?r?it o bro?ur? în patru pagini a egumenului M?n?stirii Grigoriu din Sfântul Munte Athos, Arhim. Gheorghios Kapsanis, bro?ur? cu pozi?ii critice la adresa Dialogului.

Arhiepiscopul Hrisostomos, care se afla în momentul demonstra?iei la hotel, i-a chemat pe preo?i, luni, la biroul s?u. Aceasta a provocat reac?ia Pre?edintelui Uniunii Filo-Ortodoxe „Kosmas Flamiatos” din Grecia, care a spus Arhiepiscopului: „Nu se poate ca o pa?nic? m?rturisire a credin?ei s? devin? pricina lans?rii de amenin??ri din partea unui Întâist?t?tor”.

Lucr?rile întâlnirii, care au loc cu u?ile închise, au început printr-un „Te Deum” ?i alte imne ale Bisericii Ortodoxe. De asemenea, s-au rostit „Împ?rate ceresc” ?i „Tat?l nostru”. Au urmat lu?rile de cuvânt ale copre?edin?ilor: Mitropolitul Ioan de Pergam ?i cardinalul Walter Kasper.sinantisi kiporu

Partea principal? a dezbaterilor va începe de luni asupra proiectului de document referitor la primatul papal în Biseric? ?i în comuniunea Bisericii Nedesp?r?ite din primul mileniu.

În delega?ia Patriarhiei Ecumenice particip? Mitropolitul Ghennadios de Sassima, precum ?i Episcopul Kallistos Ware de Diokleea, cunoscut teolog ?i scriitor în Europa. Patriarhia Moscovei este reprezentat? de Arhiepiscopul Ilarion, care prezideaz? Comisia pentru Rela?ii Interortodoxe ?i Interbiserice?ti [Din partea Bisericii Ortodoxe Romane participa PS Ciprian Campineanul, desi Agentia oficiala de stiri Basilica nu a mentionat pana acum nimic, n.n.].

(traducere din greac?: ierom. Fotie; sursa: amen.gr)

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare spune NU dialogului teologic dintre ortodoc?i ?i catolici

Conform corespondentului Agen?iei de ?tiri Biserice?ti Romfea.gr la Sofia, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare a hot?rât s? nu trimit? reprezentan?i la Întrunirea Comisiei Teologice Mixte Interna?ionale pentru Dialogul dintre Biserica Ortodox? ?i cea Romano-Catolic?, care va avea loc în Cipru între 16 ?i 23 octombrie 2009.

Mai exact, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare a examinat scrisoarea-invita?ie din partea organizatorilor Întrunirii, ?i, în urma unei dezbateri, a hot?rât ca Biserica Ortodox? Bulgar? s? nu fie reprezentat?. Participarea Bisericii Ortodoxe Bulgare în acest dialog a fost caracterizat? ca nepotrivit? de c?tre Sfântul Sinod, care, analizând în detaliu astfel de întruniri ?i conferin?e, care au avut loc în trecut, a ajuns la concluzia c? astfel de dialoguri teologice dintre ortodoc?i ?i catolici nu au condus nici m?car la cea mai mic? conciliere între Teologia Dogmatic? romano-catolic? ?i cea ortodox?.

De asemenea, Sfântul Sinod al Bisericii Bulgare ?i-a exprimat dorin?a de a discuta pe viitor în cadrul unor astfel de întruniri alte probleme social-umane. Se men?ioneaz? c? întruniri asem?n?toare ale Comisiei ?i Subcomisiilor ei au avut loc la Belgrad, Ravenna, Roma ?i Sfântul Nicolae-Creta.

În final, se semnaleaz? c? ultima întrunire a avut loc între 27 septembrie ?i 4 octombrie 2008 la Sfântul Nicolae- Creta, cu tema „Rolul episcopului Romei în comuniunea Bisericii din primul mileniu”.

Papa cere un guvern mondial

“Pentru gestionarea economiei mondiale, pentru asanarea economiilor lovite de criza, pentru prevenirea agravarii crizei si a adancirii deze­chilibrelor, este urgenta infiintarea unei reale Autoritati politice mondiale“. In opinia Suveranului Pontif, aceasta entitate, care ar constitui “un grad superior de organizatie la scara internationala, pentru gestionarea globalizarii”, ar trebui “sa procedeze la o dezirabila dezarmare integrala, la asigurarea securitatii alimentare, la protejarea mediului si la reglarea fluxurilor migratorii”. Totodata, enciclica papala, devenita o traditie in Biserica Catolica de peste un secol, solicita construirea unei ordini sociale care sa se conformeze ordinii morale, “interconectarii dintre sferele morale si sociale, legaturii dintre sferele civile, economice si politice, asa cum se prevede in Carta Natiunilor Unite”. Autoritatea “trebuie sa fie subordonata realizarii binelui comun”, “sa fie recunoscuta de toata lumea si sa se bucure de putere efectiva pentru a fi in masura sa ofere fiecaruia securitate, respect, justitie si drepturi”, se mai spune in text (Cf. Ziua).

Linkuri:

TRINITAS TV – PF împreun? cu papista?ii la Patriarhie

Ioan Robu (episcop catolic):

“Impreuna cu Papa Ioan Paul al II-lea, PF Teoctist ne priveste de la o fereastra a cerului, binecuvantand si aceasta clipa asa cum ne-a binecuvantat de atatea ori”

Daniel (patriarh ortodox in prezent):

“Intalnirea de la Bucuresti dintre papa si patriarh nu a fost marcata doar de cuvantari, ci si de rugaciune”

Sf. Paisie de la Neamt (sfant):

“Au ereticii sunt catolicii cu al lor papa? Bine stiu ca vei zice ca sunt eretici. Si de vreme ce sunt eretici, precum si cu adevarat sunt, atunci Sfanta noastra Biserica ii afuriseste pe dansii. Si pe care Sfanta Biserica ii afuriseste si eu, impreuna cu Biserica, fiul ei fiind, ii afurisesc.”

Alte linkuri:

Laicatul Ortodox cere repudierea publica si in scris a faptelor savarsite de catre Mitropolitul Nicolae Corneanu si Episcopul Sofronie Drincec

Asocia?iile ?i funda?iile ini?iatoare ale Memoriului referitor la apostazia de la dreapta credin?? a Mitropolitului Nicolae Corneanu ?i a Episcopului Sofronie Drincec declar? c? respect? hot?rârea membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de a primi „regretul ?i poc?in?a” celor doi ierarhi care „au produs tulburare în Biseric? prin gesturile lor necanonice” în condi?iile în care cei doi î?i vor renega în scris ?i în mod public faptele reprobabile pentru care s-a cerut Sfântului Sinod s? fie judeca?i ?i î?i vor m?rturisi poc?in?a.

[ citeste restul stirii ]

Incident neasteptat la Saptamana de Rugaciune Ecumenista

Eu am ie?it s? te împiedic, deoarece calea ta nu este dreapt? înaintea mea (Numerii 22, 32)

Domnul nostru Iisus Hristos ne-a spus c? dac? oamenii vor t?cea, pietrele vor striga. Acest cuvânt s-a adeverit atât în Vechiul Testament, când „dobitocul f?r? grai, gr?ind cu glas omenesc, a oprit nebunia proorocului” (II Petru 2, 16), cât ?i în Noul Testament prin calul Sfântului Haralambie, de ex., care a mustrat pe tor?ionarii sfântului.

Acela?i lucru s-a întâmplat ?i în cadrul teribilei „s?pt?mâni de rug?ciune pentru unitatea cre?tinilor”. În ultima sear?, joi 25 ianuarie 2007, la slujba desf??urat? în catedrala patriarhal?, s-a petrecut o minune dumnezeiasc?.

Dup? cum este obiceiul, a fost încropit? o slujb? foarte politically correct, care s? nu ofenseze pe nimeni. În afar? de ortodoc?i, erau prezen?i reprezentan?i armeni, romano-catolici, greco-catolici, anglicani, luterani, reforma?i ?i to?i ascultau slujba. Aceast? pseudo-slujb? con?inea ?i citirea unei p?r?i din Sfânta Evanghelie. Evident, fusese aleas? una care s? nu aminteasc? nimic despre vreo posibil? deosebire între adev?rul ortodox ?i minciunile eterodoxe. Fusese ales textul de la Sfântul Evanghelist Luca, cap. 24, versetele 44-52. Dar, fiindc? gândurile Domnului nu sunt ca gândurile oamenilor (Isaia 55, 8 ), cel care a tehnoredactat la computer vr?jma?a slujb? a s?vâr?it o gre?eal? elementar?: în loc s? introduc? în slujb? textul de la Luca 24, 44-52 a introdus textul de la Faptele Sfin?ilor Apostoli 7, 44-52 care se încheia cu urm?toarele profetice cuvinte, ce au fost citite de episcopul nostru ortodox, în auzul ?i spre uimirea tuturor eterodoc?ilor prezen?i: „Voi cei tari în cerbice ?i net?ia?i împrejur la inim? ?i la urechi, voi pururea sta?i împotriva Duhului Sfânt, precum ?i p?rin?ii vo?tri, a?a ?i voi! Pe care dintre prooroci nu l-au prigonit p?rin?ii vo?tri? ?i au ucis pe cei ce au vestit mai dinainte sosirea Celui Drept, ai c?rui vânz?tori ?i uciga?i v-a?i f?cut ?i voi acum”.

Din aceast? întâmplare tragem câteva concluzii. Pe de o parte este un semn c? asemenea slujbe încropite „pe genunchi”, f?r? acordul unor comisii liturgice sinodale ?i chiar pan-ortodoxe, sunt cu totul nefire?ti. Pe de alt? parte, Domnul cel milostiv, pentru înc?lcarea sfintelor canoane, ne-a ru?inat în fa?a eterodoc?ilor, cum c? nu ?tim s? facem deosebirea între textul Evanghelic ?i cel al Apostolului. De asemenea, este un semn de întrebare în ce prive?te profesionalismul ?i grija pentru mântuirea eterodoc?ilor din partea unor slujitori ai administra?iei noastre patriarhale.

Dar, mai mult decât toate, este o minune prin care Domnul ne-a ar?tat, prin cuvintele binepl?cutului s?u Mucenic ?tefan ?i cu rug?ciunile Sl?vitului Ierarh Grigorie de Dumnezeu Cuvânt?torul, a c?rui pomenire se s?vâr?ea în ziua aceea, care este atitudinea cre?tineasc? autentic? pe care trebuie s? o avem fa?? de cei care s-au lep?dat de dreapta credin??.

S? lu?m aminte ?i s? spunem ?i noi precum Valaam dup? ce a fost mustrat de asin? ?i de Îngerul Domnului:

„Dac? aceasta nu este pl?cut în ochii t?i, atunci m? voi întoarce” (Num. 22, 34).