Tomos patriahal prin care patriarhul Athenagoras ?i sinodul s?u
au ridicat din memoria ?i din sânul Bisericii anatema din 1054

Sursa: http://www.ecumenism.ro/cuvinte.asp?id=56

Acest tomos a fost citit în catedrala din Phanar de c?tre patriarhul ecumenic Athenagoras.

ATHENAGORAS
prin mila lui Dumnezeu arhiepiscop de Constantinopol, noua Rom?, ?i patriarh ecumenic
În numele sfintei, unifiin?ialei, d?t?toarei de via?? ?i nedesp?r?itei Treimi.

„Dumnezeu este iubire” (1 Ioan 4,9); iubirea este semnul l?sat de Dumnezeu ucenicilor lui Christos, for?a depozitat? în unitatea Bisericii sale ?i principiul p?cii, în?elegerii ?i ordinii, asem?n?toare unei perpetue ?i luminoase manifest?ri în sânul ei a Sfântului Duh.

Trebuie deci ca cei c?rora Dumnezeu le-a conferit p?storirea Bisericilor Sale s? poarte de grij? fa?? de acest „leg?mânt al des?vâr?irii” (Coloseni 3, 14) ?i s? dovedeasc? unii fa?? de al?ii toat? aten?ia, solicitudinea ?i ocrotirea.

?i dac? vreodat? se întâmpl? ca milostivirea s? se r?ceasc? ?i ca unitatea în Domnul s? fie sfâ?iat?, trebuie ca r?ul s? fie con?tientizat degrab? ?i s? se încerce remedierea lui.

Îns? printr-o misterioas? rânduial? a lui Dumnezeu a survenit în Biseric? o grav? tulburare; raporturile dintre Biserica Romei ?i cea a Constantinopolului au fost puse la încercare iar caritatea ce le ?inea unite a fost grav prejudiciat? prin anatema ap?rut? în sânul Bisericii lui Dumnezeu: lega?ii Romei, cardinalul Humbert ?i cei care-1 înso?eau, l-au anatemizat pe patriarhul Mihail Cerularie ?i pe cei doi înso?itori ai s?i, în timp ce patriarhul Mihail Cerularie ?i sinodul s?u au anatemizat textul celor care veneau de la Roma cât ?i pe cei care îl concepuser? ?i colaboratorii lor. Este deci necesar ca Bisericile din Roma ?i Constantinopol, imitând bun?tatea ?i iubirea lui Dumnezeu pentru oameni, s? ia atitudine fa?? de aceast? situa?ie ?i s? restabileasc? pacea.

Dar atunci când, în zilele noastre, s-a manifestat bun?voin?a lui Dumnezeu c?tre noi, indicându-ne calea reconcilierii ?i a p?cii, între alte maniere ?i cu ajutorul oferit de Dumnezeu în favoarea solicitudinii reciproce ?i rodnice atât a Romei celei vechi cât ?i a celei noi pentru dezvoltarea rela?iilor lor fraterne, s-a apreciat ca fiind bine s? se procedeze la rectificarea faptelor trecute ?i de a ridica, în m?sura posibil? fiec?reia dintre cele dou? Biserici, aceste obstacole acumulate care pot fi eliminate, ?i aceasta pentru progresul, credin?a, edificarea ?i des?vâr?irea carit??ii.

A?adar noi în?ine, împreun? cu venerabilii ?i respecta?ii mitropoli?i, fra?i ai no?tri ?i bine pl?cu?i slujitori împreun? cu noi în Christos Domnul, apreciind momentul ca fiind propice ne-am reunit în sinod ?i, luând cuno?tin?? de dispozi?iile similare luate de vechea Rom?, am decis s? ridic?m din memoria ?i din sânul Bisericii anatema emis? de c?tre patriarhul Mihail Cerularie ?i sinodul s?u.

Noi proclam?m deci în scris c? anatema emis? în marea cancelarie a Bisericii noastre în luna iulie a anului salv?rii 1054, este, începând din acest moment ?i în con?tiin?a tuturor, ridicat? din memoria ?i sânul Bisericii prin îndurarea lui Dumnezeu. Care, prin mijlocirea Doamnei noastre, Maica lui Dumnezeu ?i pururea fecioara Maria, „Panmakaristos” (pururea fericita), a sfin?ilor ?i glorio?ilor apostoli – Petru, cel dintâi corifeu ?i Andrei, cel dintâi chemat – ?i a tuturor sfin?ilor, dore?te s? d?ruiasc? Bisericii pacea în vecii vecilor.

În aceast? credin??, ca semn perpetuu ?i m?rturie constant? prezentul act patriahal ?i sinodal a fost redactat ?i semnat în registrul sacru al sfintei noastre Biserici – ?i trimis, într-o copie autentificat? sfintei Biserici a vechii Rome, pentru ca aceasta s? ia cuno?tin?? de hot?rârea noastr? ?i s? o depun? în arhivele sale.

În anul salv?rii 1965, a 7-a zi a lunii decembrie a celui de-al patrulea semestru.

Patriarhul Athenagoras de Constantinopol se pronun??.

Toma din Calcedonia, Hrisostom de Neocezareea, Ieronim de
Rodopolis, Simeon de Irinopolis, Dorotei din insulele Prin?ilor,
Maxim din Laodiceea, Hrisostom de Mira, Chirii de Haldias,
Meliton de Heliopolis ?i Teira, Emilian de Milet

Citeste si:

 


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *