Autor: Ioan Vl?duca

Romei vechi i s-a recunoscut la început primatul de onoare pe baza faptului c? era capitala imperiului. În anul 330, Constantinopolul a devenit noua capital?. De aceea, la Sinodul al II-lea a toat? lumea s-a hot?rât ca „dup? episcopul Romei, întâietatea cinstei s? o aib? episcopul Constantinopolului, pentru c? cetatea aceasta este Roma Nou?

Pierzând din mâini capitala, papii au început s? aib? gânduri de suprema?ie lumeasc?. Pentru a pune cap?t preten?iilor neîntemeiate ale acestora, la Sinodul al VI-lea a toat? lumea s-a hot?rât ca „scaunul Constantinopolului s? aib? parte de întâiet??i deopotriv? cu ale scaunului Romei vechi, ?i ca în lucrurile biserice?ti s? se fac? tot atât de mare ca ?i acela, fiind al doilea dup? acela.

Papii nu s-au mul?umit cu p?strarea titlului de onoare, ci c?utau o suprema?ie efectiv? asupra întregii lumi cre?tine. Pentru aceasta, pe la mijlocul secolului al IX-lea, s-au publicat în Occident – sub inspira?ia papii – ni?te documente false, cunoscute sub numele de „decrete pseudoisidoriene”. Prin acestea, papii erau ridica?i în fruntea tuturor episcopilor lumii ?i considera?i urma?i direc?i ai Sfântului Apostol Petru.

În anul 858, conduc?torul g?rzii imperiale, Fotie, a fost ales Patriarh al Constantinopolului. El era un om înv??at, energic ?i cu o via?? nep?tat?.

În anul 861 s-a convocat la Constantinopol un Sinod la care au fost invita?i to?i Patriarhii din R?s?rit ?i papa. Papa ?i-a trimis delega?ii la Sinod, cu scrisori în care î?i afirma drepturile sale de suprema?ie, cerând s? i le recunoasc? ?i Sinodul. Acest Sinod a recunoscut pe Sfântul Fotie ca Patriarh canonic, iar preten?iile papei au fost respinse, ar?tându-se c? problemele administrative ale imperiului sunt de competen?a împ?ratului, nu ale Sinodului. Delega?ii papali au semnat actul, dar când au ajuns la Roma au fost excomunica?i de papa Nicolae I, nemul?umit de presta?ia lor. De asemenea, papa a excomunicat pe Patriarhul Fotie împreun? cu tot clerul s?u.

Papa Nicolae I, atr?sese în mrejele sale Biserica bulgar?, cre?tinat? de curând de c?tre bizantini ?i îi trimisese preo?i latini ?i administra?ie de la Roma; de asemenea, introdusese diverse inova?ii în practica bisericeasc?. De aceea, Sfântul Patriarh Fotie a trimis c?tre Patriarhii din R?s?rit o enciclic? în care ar?ta inova?iile introduse de latini, pe lâng? faptul c? au n?v?lit ca ni?te tâlhari în Bulgaria, ?i au pus st?pânire spiritual? pe ea.

Sfântul Patriarh Fotie a prezentat urm?toarele inova?ii ale latinilor :

1. postesc sâmb?ta;

2. despart prima s?pt?mân? a Postului Mare de restul lui, mâncând în acea s?pt?mân? lapte, ou? ?i brânz?;

3. introduc celibatul (nec?s?toria) la preo?i ?i dispre?uiesc pe preo?ii r?s?riteni pentru faptul c? sunt c?s?tori?i;

4. nu recunosc ungerea cu Sfântul Mir f?cut? de preo?i ci numai mirungerea f?cut? de episcop;

5. au falsificat înv???tura despre Sfânta Treime, introducând în Simbolul de credin?? adaosul „Filioque” (c? Duhul Sfânt purcede ?i de la Fiul).

În august – septembrie 867, la Constantinopol, Sfântul Patriarh Fotie a întrunit un Sinod la care a luat parte ?i împ?ratul Mihail al III-lea. Sinodul l-a excomunicat pe papa Nicolae I ?i a condamnat aceste inova?ii.

În noaptea de 23 spre 24 septembrie 867, împ?ratul Mihail al III-lea a fost omorât de acoli?ii lui Vasile Macedoneanul. A doua zi, Vasile s-a proclamat singur împ?rat ?i apoi l-a exilat pe Sfântul Patriarh Fotie în m?n?stirea Skepe, pe Bosfor. În anul 869 s-a întrunit un sinod mincinos sub conducerea lui Vasile Macedoneanul; atunci a fost condamnat Patriarhul Fotie ?i to?i clericii hirotoni?i de el. Au fost condamna?i to?i ierarhii care au semnat actele Sinodului din 867 ?i s-a dat papei o mare putere jurisdic?ional? asupra Bisericii din R?s?rit, a?ezându-l pe pap? mai presus de Sinoade.

Alte noi preten?ii ale papei l-au f?cut îns? pe împ?ratul Vasile s? regrete îndep?rtarea Patriarhului Fotie, pe care l-a rugat apoi s? reia scaunul patriarhal.

În anul 879, Sfântul Patriarh Fotie a convocat un Sinod la Constantinopol, la care au luat parte 385 de episcopi, precum ?i reprezentan?ii papei Ioan al VIII-lea. Sinodul recunoa?te în unanimitate pe Sfântul Fotie, ca Patriarh legitim, anuleaz? deciziile Sinodului din 869 ?i hot?r??te ca Simbolul Credin?ei s? se rosteasc? f?r? adaosul „Filioque„. Indignat, papa hot?r??te excomunicarea Patriarhului Fotie ?i a celorlal?i episcopi ortodoc?i.

Mai târziu, în secolul al IX-lea, împ?ratul Constantin Monomahul a propus ?inerea unui Sinod la Constantinopol, urm?rind unirea cu papa din considerente militare. Acest Sinod a avut loc în anul 1054. Papa s-a învoit s? trimit? trei delega?i, în frunte cu cardinalul Humbert, un om înv??at, dar înfumurat ?i violent.

Preten?iile delega?ilor papali, fiind inadmisibile, au fost respinse. Drept r?spuns, ei au formulat în limba latin? un decret de excomunicare (anatem?) asupra Patriarhului Mihail Cerularie ?i a Bisericii de R?s?rit, iar apoi au p?r?sit Constantinopolul.

Sinodul a întors anatema asupra celor care au pronun?at-o, iar pe papa l-au ?ters din dipticele (pomelnicele) Bisericii Ortodoxe.

Astfel s-a rupt adunarea papista?ilor de Biserica cea Una, Sfânt?, Soborniceasc? ?i Apostoleasc?.

Categorii: Istorie

1 comentariu

blogul lui laurentiu dumitru » Blog Archive » Linkurile zilei, 23.01.08 · 23 ianuarie 2008 la 6:21

[…] Despre îndepartarea si ruperea papalitatii de Biserica Ortodoxa – de Ion Vladuca http://www.ortodoxie-catolicism.ro/62/despre-indepartarea-si-ruperea-papalitatii-de-biserica-ortodox… […]

Comentariile sunt închise.