Fragmentul de mai jos este preluat din Moliftelnic – editia 1937, din capitlul de slujbe intitlulat: Randuiala primirii prin botez. In diverse moliftelnice anterioare, catolicii erau numiti – asa cum si toti sfintii ii numesc – eretici, nu schismatici.
Dup? ce vine la preot cel ce voie?te s? devin? dreptcredincios (orto­dox), preotul, având învoire ?i binecuvântare de la arhiereul s?u, îl duce pe el la biseric? ?i-i porunce?te s? stea înaintea u?ilor, bisericii; iar preotul, intrând în altar ?i îmbr?cându-se cu epitrahilul ?i felonul, iese afar? în u?a bisericii ?i, poruncind aceluia s? îngenuncheze, îl întreab? pe el a?a:

Întrebare : Voie?ti s? te lepezi de toat? r?t?cirea schismati­cilor ?i de împreun?-petrecerea cu ei, în care ai fost pân? acum ?

R?spuns : Voiesc cu adev?rat.

Întrebare: Voie?ti cu adev?rat s? fii în toate ascult?tor Sfintei Biserici Ortodoxe a R?s?ritului ?i în unire cu credin?a ortodox? ?i statornic s? petreci într-însa pân? la sfâr?itul vie?ii tale?

R?spuns : Voiesc cu adev?rat.

?i dup? aceea preotul, binecuvîntîndu-l de trei ori pe frunte, zice: În numele Tat?lui ?i al Fiului ?i al Sfântului Duh. Amin. Apoi punând dreapta pe capul lui, zice rug?ciunea : Doamne, Dumnezeule atot?iitorule… ?i sfâr?ind rugaciunea, zice: Scoal?-te ?i te întoarce c?tre apus ?i te leap?d? de toat? r?t?­cirea ?i gre?elile catolice, în care ai fost pân? acum.

?i, întorcându-se c?tre apus, îl întreab? :

Întrebare : Te lepezi de toat? r?t?cirea ?i gre?eala adun?rii catolice, în care ai fost pân? acum ? .

R?spuns : M? lep?d de toat? r?t?cirea ?i gre?eala adun?rii catolice, în care am fost pân? acum.

Întrebare : Afurise?ti toate eresurile ?i dezbinarea lor, ca pe ale unor potrivnici ai lui Dumnezeu ?i ai adev?rului, ?i ai Sfintei Lui Biserici ?

R?spuns : Afurisesc toate eresurile ?i dezbinarea lor, ca pe ale unor potrivnici ai lui Dumnezeu ?i ai adev?rului, ?i ai Sfintei Lui Biserici.

Dup? aceasta zice c?tre dânsul:

Întoarce-te c?tre r?s?rit ?i te închin? Domnului la Care ai venit.

Iar el, întorcându-se c?tre r?s?rit, se închin? pân? la p?mânt o dat?, zicând a?a :
M? închin Tat?lui ?i Fiului ?i Sfântului Duh, unuia Dumnezeu Care este în Treime sfânt, nedesp?r?it, sl?vit ?i închinat.

Preotul zice:

Binecuvântat este Dumnezeu, Care voie?te ca to?i oamenii s? se mântuiasc? ?i la cuno?tin?a adev?rului s? vin? ; binecuvântat fie în veci. Amin.

?i îndat? îi d? lui cap?tul epitrahilului în dreapta, zicând :

Intr? în Biserica lui Dumnezeu, Care te-a dep?rtat de la dez­binarea catolic? ?i s? ?tii c? te-ai izb?vit din la?urile mor?ii ?i din pieirea cea ve?nic?; s? ur??ti toat? dezbinarea ?i tot eresul; calc? toat? nedreptatea ?i r?t?cirea eresului ?i schis­mei ; cinste?te cu dreapt? credin?? pe Dumnezeu Tat?l atot-?iitorul ?i pe Iisus Hristos Fiul Lui ?i pe .Duhul Sfânt, unul, adev?ratul, viul Dumnezeu : Preasfânta ?i nedesp?r?ita Treime.

?i acestea zicând, îl duce pe el în biseric?, ?i ?inându-se acela de cap?tul epitrahilului, pân? la masa unde este pus? Sfânta Evanghelie ?i Sfânta cruce ; iar el apropiindu-se de mas?, îndat? las? din mân? cap?tul epitrahilului. ?i în acest timp, la stran? se cite?te Psalmul 26.

Iar dup? sfâr?itul psalmului, preotul îi porunce?te lui s? îngenuncheze înaintea Sfintei Evanghelii ?i cite?te rug?ciunea aceasta:

Domnului s? ne rug?m.

Doamne, Doamne, F?c?torule ?i St?pâne a toate, izvorul tuturor bun?t??ilor ?i Mântuitorul oamenilor, dar mai ales al celor credincio?i; Cel ce n-ai trecut cu vederea pe om ca s? fie aruncat în adâncul pierz?rii ?i al în?el?ciunii, ci cu mântui-toarea întrupare a Unuia-N?scut Fiului T?u, a Domnului, Dum­nezeului ?i Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe acesta l-ai cercetat ?i l-ai mântuit ?i c?tre Tine l-ai adus; însu?i, St?pâne iubitorule de oameni, ?i acum caut? spre robul T?u (N); care este oaie din cuvânt?toarea Ta turm?, pe care l-ai învrednicit a se ridica din adâncul în?el?ciunii ?i al dezbin?rii ?i a sc?pa, la sfânta Ta apostoleasc? ?i soborniceasc? Biseric?; cu sme­renie Te rog: pline?te în inima lui lumina harului Preasfântului T?u Duh, spre luminarea cunoa?terii adev?ratei Sfintei Tale Evanghelii. Aprinde în el scânteia mântuitorului Botez, care zace în sufletul lui, ca s? aprind? într-însul v?paia harului T?u celui duhovnicesc spre plinirea poruncilor Tale ?i spre dep?rtarea de toat? în?el?ciunea diavoleasc?. D?-i lui ca, f?r? f???rnicie, ne­clintit ?i f?r? vicle?ug, s? se uneasc? cu Sfânta Ta soborni­ceasc? Biseric? ?i s? se scârbeasc? de toat? în?el?ciunea cea pierz?toare de suflet, lep?dând eresurile ?i dezbinarea. F?-l pe el ca totdeauna cu adev?rat s? m?rturiseasc? ?i tare s? ?ie dreapta credin?? ortodox? a R?s?ritului. F?-l p?rta? turmei Tale celei alese ?i une?te-1 cu Biserica Ta cea sfânt?. De­p?rteaz? de la el toate gândurile ?i faptele cele rele ?i deprin­derile cele nepl?cute lui Dumnezeu. Iart?-i lui toate gre?elile cele de voie ?i cele f?r? de voie. Cur??e?te-1 pe el de toat? întin?ciunea trupului ?i a sufletului. F?-1 pe el vas cinstit ?i loca? Preasfântului T?u Duh, ca prin Acela totdeauna fiind po­v??uit ?i îndreptat s? p?zeasc? mântuitoarele Tale porunci; ?i f?când voia Ta cu bun?pl?cere ?i des?vâr?it, s? se învredni­ceasc? a câ?tiga ?i bunurile Tale cele cere?ti, împreun? cu to?i care din veac au binepl?cut ?ie. C? Tu e?ti Dumnezeul milei, al îndur?rilor ?i al iubirii de oameni, Care voie?ti ca to?i oa­menii s? se mântuiasc?, ?i ?ie slav? în?l??m, Tat?lui ?i Fiului ?i Sfântului Duh, acum ?i pururea ?i în vecii vecilor. Amin.

Dup? sfâr?itul rug?ciunii îi porunce?te preotul s? se ridice, zicându-i:

Scoal?-te ?i stând bine ?i cu fric?, m?rturise?te cu adev?rat credin?a ortodox? cea soborniceasc? ?i afurise?te toate eresu­rile ?i schisma, ca s? fii iertat ?i dezlegat din leg?tura oric?rui jur?mânt ?i de toat? dezbinarea, ?i s? te faci p?rta? Bisericii care este trupul Iui Hristos.

Iar el sculându-se, zice în auzul tuturor : Cred întru unul Dumnezeu…

?i sfîr?indu-l, cite?te m?rturisirea de credin?? (caut-o la pag. 696), apoi i se d? s? s?rute Sfânta Evanghelie ?i Sfânta cruce, dup? aceasta, preotul zice:

Binecuvântat este Dumnezeu, Care a binevoit a?a.

?i iar??i zice preotul c?tre el:

Pleac?-?i genunchii t?i înaintea Domnului Dumnezeu pe Care L-ai m?rturisit, ?i vei lua iertarea p?catelor tale ?i dezlegare de orice jur?mânt.

?i el, plecându-?i capul ?i genunchii, prive?te în jos; iar preotul, având de la arhiereu binecuvântare, cite?te peste dânsul cu mare umilin??, rug?ciunea aceasta :

Domnului s? ne rug?m.

St?pâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, Care cu harul T?u ai voit a se da Apostolului Petru ?i celorlal?i Apostoli ai T?i toat? puterea ca s? fie legate ?i în cer, câte de dân?ii vor fi legate pe p?mânt; asemenea s? fie dezlegate ?i în cer, câte de dân?ii pe p?mânt vor fi dezlegate. Cel ce ?i pe noi smeri?ii ?i nevrednicii, prin nespusa Ta iubire de oameni, ne-ai învrednicit a avea puterea cea dat? lor, ca ?i noi asemenea s? leg?m ?i s? dezleg?m cele ce se întâmpl? în poporul T?u; însu?i, preabunule împ?rate, prime?te cu milos­tivire acum pe robul T?u acesta (N), care s-a sculat din în?e­l?ciunea dezbin?rii ca din somnul piericiunii ?i la cuno?tin?a adev?rului a venit, dorind s? se uneasc? cu Sfânta Ta Biseric?, pentru c? Tu, ca un iubitor de oameni ?i bun P?stor, ai zis : ?i alte oi am, care nu sunt din staulul acesta ; ?i pe acestea Mi se cade a le aduce ; ?i glasul Meu vor auzi ?i va fi o turm? ?i un p?stor. ?i prin mine, nevrednicul robul T?u, dezleag?-1 pe dânsul de toat? leg?tura p?catului ?i de toat? dezbinarea, ?i orice a gre?it el ca un om în aceast? via??, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, iart? ?i las? lui, sp?lîndu-1 pe el de toat? prih?nirea sufletului cu harul T?u ; ca, ducîndu-1 curat în cur?ile Tale ?i unindu-l pe el cu turma oilor Tale cele alese, s?-l une?ti pe el cu Sfânta Ta Biseric? ?i s?-1 faci vas cinstit ?i loca? Preasfântului T?u Duh, ca, prin Acela totdeauna fiind pov??uit ?i îndreptat, s? p?zeasc? mântuitoarele Tale porunci ; ?i f?când voia Ta cu deplin? bun?pl?cere s? se în­vredniceasc? a lua ?i bunurile Tale cele cere?ti împreun? cu to?i care din veac au binepl?cut ?ie. C? Tu e?ti Cel ce ne miluie?ti ?i ne mântuie?ti pe noi ?i Tu singur e?ti Dumnezeul tuturor
oamenilor celor ce vor s? se mântuiasc? ?i la cuno?tin?a adev?­rului s? vin?, ?i ?ie slav? în?l??m, împreun? ?i P?rintelui T?u celui f?r? de început ?i Preasfântului ?i bunului ?i de via?? f?c?torului T?u Duh, acum ?i pururea ?i în vecii vecilor. Amin.

?i dup? rug?ciune, îndat? îl dezleag? pe el, citind rug?ciunea de dez­legare : Domnul ?i Dumnezeul nostru Iisus Hristos… (caut-o la pag. 683). ?i sfâr?ind rug?ciunea, zice :

Scoal?, frate, ?i ca un credincios roag?-te împreun? cu noi lui Hristos s? te învredniceasc? pe tine, prin ungerea Sfântului Mir, s? iei darul Sfântului Duh.

?i el, ridicându-se, st? cu toat? umilin?a ; iar preotul îndat? începe rânduiala ungerii cu Sfântul Mir ?i o s?vâr?e?te precum este scris la primirea ereticilor (caut? la pag. 684).

S? SE ?TIE: Pentru ungerea cu Sfântul Mir a schismaticilor sau a ereticilor, l?murit n-a legiuit Biserica. Asemenea ?i pentru armenii, care sunt sobornice?te exclu?i ca ni?te eretici, ?i care se întorc ?i se leap?d? de eresurile lor, ca ?i pe al?ii care sunt dezbina?i de Biserica noastr?, îi primim ?i îi ungem cu Sfântul Mir. Se cuvine îns? a-i boteza din nou pe cei care dup? m?rturisirile lor de credin?? nu se boteaz? în numele Sfintei Treimi: al Tat?lui ?i al Fiului ?i al Sfântului Duh, nici prin trei afund?ri, ca socinienii, unitarienii ?i al?ii.


2 comentarii

T Arsene · 18 octombrie 2009 la 16:40

Am cautat mult Molitfelnicul din 1937 dar nu l-am gasit. Ma bucur ca am putut gasit aici cateva extrase din acesta.
Dumnezeu sa-l binecuvinteze pe cel care a postat acest articol.
Doamne ajuta !!!

daniel · 2 octombrie 2013 la 14:17

Romano catolicii nu sunt schismatici, ci eretici! Ei trebuie primiti la ortodoxie si prin botez, caci botezul lor chiar daca a fost in numele Sfintei Treimi, nu e valid!

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *