Incident neasteptat la Saptamana de Rugaciune Ecumenista

Eu am ie?it s? te împiedic, deoarece calea ta nu este dreapt? înaintea mea (Numerii 22, 32)

Domnul nostru Iisus Hristos ne-a spus c? dac? oamenii vor t?cea, pietrele vor striga. Acest cuvânt s-a adeverit atât în Vechiul Testament, când „dobitocul f?r? grai, gr?ind cu glas omenesc, a oprit nebunia proorocului” (II Petru 2, 16), cât ?i în Noul Testament prin calul Sfântului Haralambie, de ex., care a mustrat pe tor?ionarii sfântului.

Acela?i lucru s-a întâmplat ?i în cadrul teribilei „s?pt?mâni de rug?ciune pentru unitatea cre?tinilor”. În ultima sear?, joi 25 ianuarie 2007, la slujba desf??urat? în catedrala patriarhal?, s-a petrecut o minune dumnezeiasc?.

Dup? cum este obiceiul, a fost încropit? o slujb? foarte politically correct, care s? nu ofenseze pe nimeni. În afar? de ortodoc?i, erau prezen?i reprezentan?i armeni, romano-catolici, greco-catolici, anglicani, luterani, reforma?i ?i to?i ascultau slujba. Aceast? pseudo-slujb? con?inea ?i citirea unei p?r?i din Sfânta Evanghelie. Evident, fusese aleas? una care s? nu aminteasc? nimic despre vreo posibil? deosebire între adev?rul ortodox ?i minciunile eterodoxe. Fusese ales textul de la Sfântul Evanghelist Luca, cap. 24, versetele 44-52. Dar, fiindc? gândurile Domnului nu sunt ca gândurile oamenilor (Isaia 55, 8 ), cel care a tehnoredactat la computer vr?jma?a slujb? a s?vâr?it o gre?eal? elementar?: în loc s? introduc? în slujb? textul de la Luca 24, 44-52 a introdus textul de la Faptele Sfin?ilor Apostoli 7, 44-52 care se încheia cu urm?toarele profetice cuvinte, ce au fost citite de episcopul nostru ortodox, în auzul ?i spre uimirea tuturor eterodoc?ilor prezen?i: „Voi cei tari în cerbice ?i net?ia?i împrejur la inim? ?i la urechi, voi pururea sta?i împotriva Duhului Sfânt, precum ?i p?rin?ii vo?tri, a?a ?i voi! Pe care dintre prooroci nu l-au prigonit p?rin?ii vo?tri? ?i au ucis pe cei ce au vestit mai dinainte sosirea Celui Drept, ai c?rui vânz?tori ?i uciga?i v-a?i f?cut ?i voi acum”.

Din aceast? întâmplare tragem câteva concluzii. Pe de o parte este un semn c? asemenea slujbe încropite „pe genunchi”, f?r? acordul unor comisii liturgice sinodale ?i chiar pan-ortodoxe, sunt cu totul nefire?ti. Pe de alt? parte, Domnul cel milostiv, pentru înc?lcarea sfintelor canoane, ne-a ru?inat în fa?a eterodoc?ilor, cum c? nu ?tim s? facem deosebirea între textul Evanghelic ?i cel al Apostolului. De asemenea, este un semn de întrebare în ce prive?te profesionalismul ?i grija pentru mântuirea eterodoc?ilor din partea unor slujitori ai administra?iei noastre patriarhale.

Dar, mai mult decât toate, este o minune prin care Domnul ne-a ar?tat, prin cuvintele binepl?cutului s?u Mucenic ?tefan ?i cu rug?ciunile Sl?vitului Ierarh Grigorie de Dumnezeu Cuvânt?torul, a c?rui pomenire se s?vâr?ea în ziua aceea, care este atitudinea cre?tineasc? autentic? pe care trebuie s? o avem fa?? de cei care s-au lep?dat de dreapta credin??.

S? lu?m aminte ?i s? spunem ?i noi precum Valaam dup? ce a fost mustrat de asin? ?i de Îngerul Domnului:

„Dac? aceasta nu este pl?cut în ochii t?i, atunci m? voi întoarce” (Num. 22, 34).

3 thoughts on “Incident neasteptat la Saptamana de Rugaciune Ecumenista

  1. intrebarea mea este daca s-a petrecut asa ceva dintr-o eroare? cum e posibil sa se confunde doua texte: unul din evanghelie si altul din Faptele A.? Chiar ati ascultat slujba si asa a fost?

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.